Kedves Látogató, Kedves Vándor! 

Szeretettel köszöntünk! 

"Az Isten trónjáról alászálló mentőkötél elég hosszú ahhoz, hogy a legalacsonyabb mélységekig is leérjen."

 

A SZERETETRŐL


“Igyekszem a szegényeknek szeretetből nyújtani azt, amit a gazdagok pénzért kapnak. Nem, én nem érinteném meg a leprást ezer fontért sem; de Isten iránti szeretetből örömmel ápolom.”
“Megismertem a paradoxont: ha fájdalomig szerettek, a fájdalom eltűnik és csak a szeretet marad.”
“Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, NEM azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi SZERETETTEL tettük.”

“Ha elítélitek az embereket, nincs időtök szeretni őket.”

A SZEGÉNYSÉGRŐL

“Istent látom minden emberi lényben. Amikor a leprások sebeit mosom, úgy érzem, mintha magát az Urat ápolnám. Hát nem egy csodálatos tapasztalat?„ – 1974-es interjú.
“Amikor ezt a pusztaságot látom, haragot érzek. Egyébként nem engedem meg magamnak a haragot, de miután láttam Etiópiát, nem tudok ezen segíteni.„ -- Washington 1984.
“A legszörnyűbb szegénység a magány és az érzés, hogy senki sem szeret minket.”
“A ma legnagyobb betegsége nem a lepra, sem a tuberkulózis, hanem a nemkívántság és kivetettség érzése.”
“A világban nagyobb az éhség a szeretetre és elfogadásra, mint a kenyérre.”
“Olykor azt gondoljuk, a szegénység: éhesnek, mezítelennek és hontalannak lenni. Mégis a legnagyobb szegénység nemkívántnak, nem szeretettnek lenni és tudni, hogy senki sem törődik veled. El kell kezdenünk gyógyítani ezt a szegénységet a saját otthonainkban.”

Terez anya

Öröm

"Az öröm imádság, az öröm erő. 
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk. 
Isten szereti az örvendező imádságot. 
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk: 
ha dolgunkat örömmel tesszük.
A szerető szív vidám szív. 
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek; 
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak. 
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba, 
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben, 
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti: 
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret, 
segítsünk, ahogyan ő segít, 
adjunk, ahogyan ő ad, 
szolgáljunk, ahogy ő szolgál, 
mentsük meg az embert, 
ahogyan ő megment minket, 
huszonnégy órán át vele legyünk, 
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük."

a félelemtől, hogy megaláznak, 
a félelemtől, hogy megvetnek, 
a félelemtől, hogy megütnek, 
a félelemtől, hogy megrágalmaznak, 
a félelemtől, hogy elfelejtenek 
a félelemtől, hogy bántanak, 
a félelemtől, hogy kigúnyolnak, 
a félelemtől, hogy meggyanúsítanak!"


Ámen.

Terez anya 

"Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, nem azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük."

Terez anya 

 nem ismertük fel Őt, Krisztust, amikor eljött újból rongyos álruhában az elhagyatott emberben."

Terez anya 

Az utolsó ítélet.

Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól.

A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!  Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak:

Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?

A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.  

Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni.

Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra?

Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”

Mate evangelioma 25. fejezet 31-46.

"A szeretetnek semmi sem lehetetlen!

Az Úrban leld gyönyörűséged, s ő megadja neked szíved kéréseit. (Zsolt 37, 4)

A szeretet mindig megvéd. (1Kor 13, 7)

A szeretet nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. (1Kor 13, 6)

Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. (1Pét 5, 14)

Éljetek alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétel el egymást szeretettel. (Ef 4,2 Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4, 32)

Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással veresengők. (Róm 12, 10)

Milyen tiszteletreméltók előttem gondolataid, Istenem, milyen hatalmas a számuk! Megszámlálnám őket, de számosabbak a homokszemeknél. (Zsolt 139, 17-18)

A szeretet ... mindent elhisz, mindent remél. (1Kor 13, 7)

Erős a szerelem, mint a halál, és könyörtelen a féltés, mint az alvilág, a szikrája izzó, tüzes szikra. (Én 8, 6)

Egyiktek se tartsa csak a maga érdekét szem előtt, hanem a másokét is. (Fil 2, 4)

Azzal, hogy mást elítélsz, önmagadat ítéled el, hiszen te, aki ítélkezel, hasonlókat teszel. (Róm 2, 1)

Boldog az az ember, aki bölcsességet talál, s az a férfi, aki belátásban bővelkedik. (Péld 3, 13) Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. (1Ján 4, 7)

Oltalmazz és szabadíts meg engem, ne hagyd, hogy megszégyenüljek, hiszen bennek remélek! (Zsolt 25, 20)

Ez a világ elmúlik, és elmúlik kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. (1 Ján 2, 17)

A te igéd lámpás a lábamnak, s ösvényeimnek fényesség. (Zsolt 119, 105)

Az Úr vezet majd téged szüntelen, kopár vidéken is jóllakatja lelkedet. (Iz 58, 11)

A szeretet soha meg nem szűnik. "(1 Kor 13,

"Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok."

1 Péter 5,7

Kerti gondolatok ...

Egyik nap a naplók, a naplózás, a naplóírás jutott eszembe. Nem tudom miért, mert naplóm sosem volt, inkább időnként magánjegyzeteket készítettem, és hivatalos jegyzeteket, feljegyzéseket, de azt szinte mindig. No, de annak semmi köze az igazi naplóhoz, mely a naplóvezető legbensőségesebb gondolatait rejti. 

Azonban volt egy emlékkönyvem, és néhányszor megkértek, hogy én is írjak mások emlékkönyvébe. Még emlékszem egy-egy bejegyzésre, és egy apró kis rajzra is... Egy kicsi erdőrészletet rajzoltam és az erdő szélére a tisztásra egy őzikét. Egy mesekönyvből választottam e képet, és olyan boldog voltam, mert az emlékkönyv fehér papírjára javítás nélkül elsőre sikerült a rajzom. Még arra is emlékszem, hogy ez az erdős-őzikés rajz az emlékkönyv jobb oldalára készült. Ezt is bekebelezte, vagy inkább elrejtette a múlt, mert egy költözködés során ugyan találkoztam vele, de azóta nem. Talán csendben várakozik valahol, hogy egy napon újra egymásra találjunk. Talán.. 

Tehát voltaképpen most nincs sem emlékkönyvem, sem naplóm, sem emlékiratom. Készülőben sem, mert emlékiratot általában ismert személyiségek írnak, de Istennek hála nem tartozom közéjük sem. De ez az érzés nem azt jelenti, hogy egy-egy ismert, köztiszteletben álló, nagyra-becsült személyiség napvilágot látott emlékirata, s nem különben az írója számomra nem jelentene semmit. Ámbár, ha már e gondolatoknál tartok, azt sem fogom véka alá rejteni, hogy emlékirat ide, köztisztelet, és nagyra-becsültség oda., elfogadom, mert kitalálták, ezért van, de valójában e "ragadványokkal" - bocsátassék meg nekem, sem tudok mit kezdeni, mert ha nézhetek, az emberre nézek. Nem így van...? 

Visszatérve a naplózáshoz, - ami nekem nincs -, feljegyzéseket, mint már említettem gyakran készítek. Nagyon sok dolgot dokumentálok, leginkább egy-egy utalással hagyom a megfelelő helyen magára, mert az Úrnak ezért is hála, jó memóriával áldott meg. 

Aztán még tovább gondoltam a naplóírásról szóló gondolataim, vajon miért jutott ilyen formán eszembe? S tovább töprengtem, hogy egyáltalán miért írnak naplót? A naplóírásnak is hasonló a rendeltetése, mint a fényképeknek, a festményeknek, egyéb képző-iparművészeti alkotásoknak, zenei műveknek, irodalmi műveknek, stb...? Ebben már lehet valami. A naplózás az emlékezés titkos kertje lenne? Vagy a napló, mint egy titkos világba vezető kicsi lépcső, ajtó, és ami belül van, vagy "aki" belül "vár" talán olyan, mint egy jóságos, igaz, örök barát? Ez is elképzelhető. Így a napló lehet egy nyugodt, békés, harmonikus világ, s ami /aki/ belekerül akár a legjobb barát is. A napló mindig kézközelben van, nem fordít hátat, soha nem hagy el. Ha kell együtt örül, sír a gazdájával. Egy hűséges naplóíró talán évekkel előbb még a maciját vitte magával mindenhová, most féltve őrzött naplóját rejti párnája alá, de mindenképpen olyan helyre, ahonnan mindig magához veheti. Övezze örök megbecsülés a tiszteletre méltó naplókat! 

S most következzen az a versike, amit egyszer az erdőszéli, őzgidás kicsi képhez írtam... 


"Ha majd egyszer évek múltán, hajad fehér lesz, kezed reszkető, 
kisunokáid közül a legkisebb egy könyvet vesz elő: 
"Nézd nagymama egy könyvet találtam!" 
S te felnyitod a kis könyv fedelét, s eszedbe jutnak a régi arcok, 
Valaki, kit tán rég takar a sír ..., s kisunokáid félre összesúgnak: 
"Nézzétek, a nagymama sír." 

Amikor ...

Amikor gyerek voltam edesapam tobb magakeszitesu jatekot csinalt nekem. Keszitett egy eszkavatort, melyre raulhettem, amolyan nekemvalo munkagepet, eliranyihattam a homokozomhoz, felmarkolhattam a homokot, odebb gurulhattam vele, majd ahova gondoltam, letehettem a  rakomanyt. ...

Keszitett nekem hajot is, hosszu zsinorral is ellatta, s kimentunk a helyi nagy folyohoz, es usztattam a hajot. Maig felejthetetlen elmeny maradt. Sokaig, mar felnott koromban is gyakran eszembejutott, hogy ki kellene menni a hajommal a nagy vizhez, mert apukam igy hivta, es usztatni egy nagyon jot, s mikozben vigan uszkal a hajom a fodrodozo vizen, magam is uszkalok egy felejthetetlen emlekeim folyojaban ... De sosem mentem ki, mert attol tartottam, hogy kinevetnek ... 

A ma gyerekei - bizonyara nagyon keves kivetellel -, nem apjuk eszkabalta ilyesmikre vagynak, hanem olyasmikre, melyek meg se kozelitik ezeket a potolhatatlan kincseket. S az ember tehetetlen, tehetetlen, mert latja, hogy nem valtoznak az ertekek, amit sokan annak gondolnak. Ertektelen kacatokkal halmozzak el egymast, melyek szemernyi erkolcsi erteket nem kepviselnek. Ez egy visszafordizhatatlan munkalkodasu daralogep. Megis azt tudom mondani, hogy az emberi jozanesz, az elore gondolkodas az, ami kepes kikapcsolni ezt a mindent elpusztito daralogepet, melyet sajnos az ember hozott letre.  Ezt is ... 

Egyik nap Coelho idézeteket olvasgattam ... szeretem, mert igaz, mély érzelmi töltésű gondolatokat, emlékfoszlányokat olvasok egy élet mezsgyéjéről.

Az egyik idézete így szól: "Mindannyian találkoztunk riválisokkal az élet különböző területein, de a legveszélyesebbek azok, akiket a barátainknak hívunk." - S amint elolvastuk, elménk azonnal nekilát keresgélni emlékeink irattárában. Bizton állíthatom, ha átéltük, meg is találja.

Nos, - mondják a "jó pap holtig tanul". Vajon e bölcsesség arra világít rá, hogy tanuljunk mindenből, mellyel életünk során szembesülünk? Legyen az jó, vagy rossz..? Zárkózzunk, nyissunk, szeressünk, ne szeressünk? Kimondjuk, elhallgassuk, tegyük, ne tegyük...?

Igen és nem is. Hogyan lehet okosan, bölcsen, szívünket kitárva szeretni, de még is úgy szeretni, hogy szem előtt tartsuk, s tartassuk: A szeretet nem hülye! Nem érdemes lebecsülni, semmibe venni, megtaposni, gúnyolni, mert az éhség nagy úr. A szeretet-éhség még inkább. A szeretetlen, becstelen, önző életű előbb-utóbb megtapasztalja mindazt, amit mások felé nyújtott. Ez is a szeretet egyfajta gondoskodása, hiszen szeretetlenségünk önnön kudarcunk. Egy semmihez sem hasonlítható személyre szabott tükör, - s ha belenézünk, mert előbb-utóbb megtörténik -, képmutató, vigyorgó, fintorgó képmásunk helyett a nélkülözés, a fájdalom bánatkönnyeit látjuk csordogálni rajta. Mert ki másokon átgázol, önmagán hajt át.

A gonoszság ellentétes a léttel. Így a szeretetlenség rombol, testi-lelki leépülést eredményez, a szeretet, a jóság gyógyít. Isten Énekében az Úr utal arra is, hogy "anyagi létünk börtönében élünk...", "az élőlények, a lelkek az anyagi világban anyagi testet kapnak, elfelejtkeznek eredeti lelki létükről, és tetteik lekötik őket ebbe a világba...." Így valójában a rossz és a jó, a gonoszság, a jóság "nem létező", mi magunk emberek teremtjük meg gondolatainkkal, cselekedeteinkkel. Így az elkövetett cselekedetek "láncok", melyek az anyagi világhoz kötik az élőlényt.

Megfigyelhetjük, hogy világunkban számtalan formában és helyen Istent játsszanak ... Tökéletességre törekednek, s tökéletesnek akarnak látszani. Hatalmat erőszakolnak, s hatalmaskodnak, pedig kár a belefektetett energiáért, mert úgy sem sikerül, mert egyes egyedül Isten tökéletes. Így az ember istentelen életével önmaga utasítja el Istent. Szenvedni kétféle módon lehetséges: az egyik a határokat nem ismerő vágyak hajszolásából ered. Ezt önmagunknak köszönhetjük. A másik a környezetünkből felénk áramló szeretetlenség következménye.

Lelkileg fejlődni sem szeretetleségben, sem szeretetlenül nem lehet!  Mint ahogy bölcs döntés mindenfajta embertelen ideológiát, hierarchiát, nárcisztikus - énközpontú - gondolkodást-életszemléletet örökre magunk mögött hagyni. A szabad akarat nagy kincs. Általában élhetünk vele, de nem mindig van így. Mert nem mindig választhatjuk a szabadságot, ha erőszakkal elveszik azt. 

"A szem a lélek tükre, és visszatükröz mindent, ami rejtve van. De a belülről fakadó  ragyogáson kívül más szerepe is van a szemnek: kifelé is tükörként működik. Azt is visszatükrözi, aki belenéz." Paulo Coelho Áldott minden jót kívánok!
GardenMonk
 
 
 

A kert egy lelki arborétum, ahol a Szeretet Misszió virágait szedjük sok csokorba. A szeretet ingyen van neked is. Gloria in Excelsis Deo,

Profilkártya

Betöltés...

„Boldog, azaz ember, aki hozzátartozói tökéletlenségét éppúgy elviseli, ahogy szeretné, ha az ő tökéletlenségét mások elviselnék." [Assisi Szent Ferenc]

Welcome!

We greet the "Fui, quod es, quod eris sum"

 Your soul's garden.

 Have blessed and beautiful day.

Istem hozott!

Szeretettel köszöntünk a "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked kertjében. 

Áldott szép napot!

 

A Misszio

A Szeretet Misszió

Az Élet kenyere a szeretet.

Szolgálat a lelked kertjéből.

"Aki szolgál, az kész az odaadásra, aki szeret, az odaadja magát, aki áldoz, magából ad a másiknak, és ezt a másik el tudja fogadni."

Annak idején Teréz anya hatalmas, megingathatatlan hittel elindult egy nehéz úton, melyen kevesen járnak. Ez az út elvitte őt, s a misszió majdani nővéreit egy olyan környezetbe, ahová az emberek többsége nem szívesen menne...


Az emberek nagy hányada viszolyogva akarna hozzáérni, ha egyáltalán megtenné egy viseltes, rongyos öltözetű, ki tudja mióta nem tisztálkodó embertársához. Többnyire a kellemes illatokhoz, szép megjelenésű ember látványához vagyunk szokva. S ami nem ilyen, csak a távolságot gazdagítja… 

A Misszió a szeretet égisze alatt született, s szolgál. 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha megajándékozhattunk felnőtteket, gyermekeket minden időben. - Egyedileg  készített INGYEN képeken idézetek,

versek,

- kerti gondolatok,,

- egyedi tervezésű kerti gyermekmesék, s az Otthon Édes Otthonban szeretettel  készült egyszerű ételekkel.

Időnként  megtapasztaljuk, hogy van, aki  testi, lelki szenvedéseibenis is elutasítja a szeretetteljes közeledést (vallásos meggyőződés, tudatlansag, stb…).

Meggyőződésem, hogy aki igy tesz,  nem eléggé éhes! 

Segíteni számtalan formában lehet. Hiszen a  barátainkat is megkínáljuk, ha  mással nem, egy öleléssel … 

A Misszió létszáma:

Jelenleg három aktív fővel számolhatunk, s ismeretlenül mindazokkal, akikhez valamilyen módon eljutott hírünk, kérésünk, s élve a lehetőséggel, a maguk módján ők is támogatják missziós szolgálatunkat. 

A Szeretet Misszió önfinanszírozó kezdeményezés. 


Anyagi világunkban szinte mindennek pénzügyi vonzata van. A képeket, kerti meséket, s minden más felajánlást mindennek ellenére jómagam készítem ("Fui, quod es, quod eris sum” A lelked kertje, garden monk) -

mindennemű ellenszolgáltatás nélkül. 

Pénzbeni támogatásra semmilyen formában nem számítunk! A misszió tagjai (szolgáló testvérek) abból kínálnak, gazdálkodnak, amijük van.

A Missziónkban közreműködők (szolgáló testvérek) egymásrautaltságban szolgálnak. Mit jelent ez?
- … Ha nincs kenyér, hiába van vaj, nem tudjuk a vajat mire kenni. Ha van kenyér, de vaj híján vagyunk, a kenyér üresen marad. Amink van, összefonjuk, mint egy virágfüzért … 

"Én hiába szeretem a szobám csendjében az utcagyereket! Nem arra van szüksége, hogy könnyes, szende szemembe nézzen, hanem hogy legyen kenyér az asztalán, fedél a feje fölött, étel a tányérján, ceruza a kezében, takaró az ágyán, kapjon jó szót, simogatást."

Böjte Csaba

Isten áldjon!

A Szeretet Misszió égisze alatt született ingyenesen letölthető,  sokszorosítható mesékről,  történetekről, képekről, s a lelked kertje tartalmának használatáról:

A Szeretet Misszió képi, szöveges tartalma - a "Fui, quod es, quod eris sum” A lelked ♥ kertje - Garden Monk -  tulajdona.  
A "Fui, quod es, quod eris sum” A lelked ♥  kertje weboldal tartalmának kizárólagos személyes és nem kereskedelmi célú felhasználása (letöltése)) engedélyezett, de minden esetben  korrekt forrásmegjelöléssel!
A letöltött, nyomtatott tartalom szöveges, vagy képi elrendezésében történő mindennemű változtatás  - logó, képek, szöveg  - nem engedélyezett.  A jogosulatlan alkalmazás, felhasználás szerzői jogot sért, törvénybe ütköző cselekedet. 
A "Fui, quod es, quod eris sum” A lelked ♥ kertje "Fő oldala" szabadon látogatható, de minden további funkció, szolgáltatás regisztrációt igényel. 
 

Rendezvények

Sokan keresnek, kutatnak ugy, hogy nem tudjak mit keresnek, es tobbnyire rossz helyeken is keresgelnek, kutakodnak. Aztan eljon a pillanat, amikor ismet sok mindent ertelmetlennek talalnak, celtalannak, uresnek gondoljak letuket...,  majd pillanatokat ujabb pillanatok kovetnek es elokerulnek szeszesitalok, a drogok a szamtalan tudatmodositok, erkeznek sorra a “jobbnal jobb baratok”, a szeretetlen, ertelmetlen partnervaltogatasok uttalansagai, s a valoban ertelmetlen, erkolcstelen elet kezdetet veszi. S jon a csuszas .., a folyamatos csuszas …, no nem a jegen, hanem az elet lejtojen, ahol mar szinte lehetetlen lesz megallni. 

Kerlek, gondolkodj meg idoben! 

Alexandra es sokan masok az elet titkara, szepsegere, valodi kincsere  “ebredok, felebredok” emlekezetere.  

Sajnos tul keson, meg akkor is tul keson tortennek e felismeresek, ebredesek, ha sokan nem pattantak ra az eletcsuszasok semmibetero lejtoire, mert oszinten hittek a LET ertelmeben, leirhatatlan szepsegeiben, csodaiban. 

GardenMonk

A szivárvány minden színében, A szél minden hangjában, s minden álomban ott van a szeretet.

Minden szóban, minden történet minden szavában a csillagos ég minden zugában a teremtő lét tanúsítja neked.

Mindaddig, míg élek elmondom, hogy él a szeretet.

Ott lesz a csöndben, mikor a szavak már nem elegek ... , s minden lélegzetemmel hálát mondok Istennek.

Mindaddig, míg élek elmondom, hogy él a szeretet.

A hegyekről a völgyekbe, A folyókból a tengerbe. Minden egymás felé nyújtott kéz a könyörület békéje.

Minden lépés egy újabb lépés egy másik világ felé, de a remény, amit a szeretet tett a szívekbe, - örökké él.

(Wynonna - Testify to Love) nyoman. Forditotta szabadon, GardenMonk

 

Der Brief an die Philipper (Phil) 2, 13

"Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus."

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontŕ,
come in cielo cosě in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Ingyen képek, üdvözletek Garden Monktol.

Free greeting cards! 

From Garden Monk to You

Ki az én felebarátom? ... 

Én, és enyém - ez a mi új élet- törvényünk. Menj és tégy jót, és teljesíted a szeretet parancsat. ..., és megtalálod az üdvösséget.

Tudom, hogy soha nem állunk meg igazán, hogy az utazásunknak soha nincs vége, mert élünk-virulunk tovább - mint a hernyó, amely már azt hitte, itt a világvége, amikor egyszer csak pillangó lett belőle. Cecelia Ahern

Szív szíven, összeborúlva. "Tekints csak ne virágra, de habra, szerelmesem: nyit habvirág, ha a rózsa lehervad, könnyen-szerető meghal - de mi nem!" ~ Algernon Charles Swinburne

Flamingó-színű gyerekkorom évei, ahogy öregszem, közelednek, nekem a halál születés; a születés az első halálom volt. "Van-e nagyobb árvaság, felnőttek között gyerek maradni?" De én öreg gyereknek születtem. Latinovits Zoltán

Christmas memories...

Karácsonyi emlék ...

Megjegyzés

Amikor ….

Létrehozó: Garden Monk Máj 18, 2016 at 11:51am. Utoljára frissítette: Garden Monk Máj 18.

16 éves lány vagyok.

Létrehozó: Garden Monk Ápr 14, 2016 at 12:33pm. Utoljára frissítette: Garden Monk Ápr 15.

Fórum

Anasztazia 04

Garden Monk kezdeményezte "A favágó fejszéje nyélnekvalót kért a fától. A fa megadta." - Gondolatok ... Márc 18 helyen. 0 Válasz

"Mennyit tudunk az emberiség történelméről? 3-4, maximum 5000 évet? S vajon hogyan ismerjük a régebbi időszakokat? A valóságot ismerjük, vagy azt, amit elhitetnek velünk a tan- és történelemkönyvek? Az indiánok vagy sámánok esőtánca vajon honnan…Folytatás

A favágó fejszéje A bölcs ember szeme mindig maga előtt van.

Garden Monk kezdeményezte "A favágó fejszéje nyélnekvalót kért a fától. A fa megadta." - Gondolatok ... helyen. Utolsó válasz Garden Monk Okt 14, 2015 által. 8 Válasz

“ … Leveti a világ végtelenségének álarcát azok előtt, akik szeretik. Kicsi lesz, mint egy dal, mint az örökkévalóság egyetlen csókja…"irja gondolatait Rabindranath Tagore az Eltevedt madarak c. daloskoltemenyeben … S folytatta a 73. szakaszban:"A…Folytatás

© 2016   Created by Garden Monk.   Működteti:

Profilkártyák  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek